מהו חוב פיננסי נטו?

חוב פיננסי נטו הוא תוצאת חישוב סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה פחות הנכסים הפיננסיים של החברה. גם כאן מדובר בנתונים המתקבלים מהדוחות הכספיים של החברה ומהווים כלי בהערכת שווייה של החברה ומדד ליכולת החזר החוב שלה. בשורות הבאות נסביר את כל אחד מהמרכיבים אשר יוצרים יחד את החוב הפיננסי נטו של החברה ונדון בשאלה מה מלמדים אותנו הנתונים הללו על מצבה.

מהי התחייבות פיננסית?

התחייבות בהקשר החשבונאי היא חוב קיים או צפוי לחברה ואשר ניתן למדוד אותו בצורה טובה ומהימנה. לחברה ישנן התחייבויות שוטפות והתחייבויות שאינן שוטפות. התחייבויות שוטפות הן אותן התחייבויות שעל החברה לעמוד בהן בטווח הקצר – כלומר, בטווח הזמן של עד שנה. התחייבויות שאינן שוטפות הן תשלומים שהחברה מחויבת להם בטווח הארוך משנה. את כל אלה ניתן למצוא בדוחות הכספיים של החברה. אולם, לא כל התחייבויותיה של החברה הן התחייבויות פיננסית. התחייבויות פיננסיות הן ורק אותן התחייבויות אשר נושאות ריבית.

מה נכלל לרוב בהתחייבויות הפיננסיות של חברה?

הדוגמאות המוכרות והנפוצות ביותר של התחייבויות פיננסיות הן הלוואות שהחברה לקחה, אשראי בנקאי והתחייבויות נוספות לבנק או לגופים אחרים הנושאות ריבית, חלויות שוטפות על אגרות חוב שהחברה הנפיקה, חלויות שוטפות כחלק מיתרות קרן של הלוואה שהחברה אמורה להחזיר באותה השנה וכיו"ב. התחייבויות לספקים אינן מהוות חלק מהחוב פיננסי מפני שהן אינן נושאות ריבית.

מהם נכסים פיננסים וכיצד הם רלוונטיים לחישוב?

עד כאן עסקנו בחוב הפיננסי של החברה. אך ההתחייבויות כשלעצמן אינן משקפות את החוב הפיננסי "נטו", מפני שכנגדו יהיה עלינו להחסיר את הנכסים הפיננסים הקיימים לחברה. הנכסים הפיננסים, ממש בדומה להתחייבויות הפיננסיות, הם הנכסים שהחברה מחזיקה אשר אמורים להניב לה ריביות. בין אלה ניתן לרוב למצוא את המזומנים ושווי המזומנים של החברה, השקעות שהשקיעה לטווח ארוך והלוואות שהעניקה ואמורות להניב לה ריבית. גם החזקת ניירות ערך על ידי החברה תסווג כנכס פיננסי. לעומת זאת, חובות לקוחות, רכוש קבוע המצוי בשימוש החברה ומוניטין הם אינם נכסים פיננסים מפני שהם אינם מניבים לחברה ריבית.

מה מלמד אותנו החוב הפיננסי נטו?

על פני השטח ניתן לומר שחוב פיננסי שלילי הוא אינדיקציה לכך שהחברה במצב טוב. כלומר, היא יכולה לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלה וזאת באמצעות הנכסים הפיננסיים הקיימים לה. ולחילופין, חוב פיננסי חיובי גדול מעיד לכאורה על מינוף גדול של החברה וקושי פוטנציאלי ביכולת שלה לעמוד בהתחייבויותיה. יחד עם זאת, התבוננות על החוב הפיננסי נטו בלבד לא תוכל ללמד אותנו הרבה על מצבה של החברה. למשל, במקרים בהם החוב פיננסי נטו של החברה גדל אך באמצעות הגידול נוצרו לחברה מקורות שיכולים "לשרת את החוב". כעדות לכך ניתן למצוא בשוק חברות רבות, גדולות ומצליחות שלהן חוב פיננסי נטו חיובי קבוע. חשיבותו של החוב הפיננסי נטו ניכרת בעיקר כחלק מחישובי יחס וביחד עם פרמטרים נוספים הנוגעים למצבה של החברה.

איזה שימושים ניתן לראות בחוב הפיננסי נטו?

ניתן לראות שימוש בחוב הפיננסי נטו, בין היתר, כחלק מחישוב יחס – חוב פיננסי ל-EBITDA, שנותן אינדיקציה תוך כמה שנים תוכל החברה להחזיר את ההתחייבויות הפיננסיות שלה באמצעות הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות. זהו כלי מתאים במיוחד לצורך הערכת חברות המתבססות על תזרים המזומנים שלהן כדי לעמוד בהתחייבויות. בנוסף, נעשה לעיתים שימוש בחוב הפיננסי נטו גם בהערכת השווי ההוגן של ההון העצמי של החברה והערכת שווייה של המניה. לרוב ייבחנו הנתונים השונים המתקבלים מכלים אלה אל מול הנתונים המקבילים המתקבלים אצל חברות מתחרות בתחום.  

 

ההלוואות הטובות ביותר בישראל לשנת 2018

 

עוד באתר

ניהול עסק

בעל עסק – כך תתנהל נכון

ניהול עסק הוא עיסוק מאתגר ותובעני. לחלק ניכר מבעלי העסקים חסרים שני דברים קריטיים לניהול נכון של עסק: ידע וזמן. מדובר בשני משאבים שלא יסולאו

קרא עוד »

קדימה! בואו ונתאם פגישה!

אנחנו כאן בשבילכם
בחר זמן מועדף
דילוג לתוכן